projekt Erasmus Plus z POWER SE

14 maja w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach odbyła się uroczystość podsumowująca projekt Erasmus Plus z POWER SE pt. „Od diagnozy potrzeb ucznia poprzez wysoką jakość kształcenia, doskonalenie i innowacje nauczycieli do optymalnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka” – Akcja KA1. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Był realizowany od 01.09.2016 do 31.05.2018.
Tematyka projektu wynikała z potrzeb szkoły, które zostały przeanalizowane i zdiagnozowane. Celem zasadniczym było nabycie umiejętności i kompetencji przez uczestników projektu, głównie poprawienie form pracy z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniem zdolnym, dzieckiem ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego – podczas szkoleń w Portugalii, na Malcie i w Anglii. Realizując projekt, chcieliśmy, aby rezultaty naszych działań przyniosły korzyści bliskie i dalsze oraz miały wpływ na oddziaływanie projektu w naszej szkole, społeczności lokalnej oraz u europejskich partnerów projektowych.
W trakcie projektu powstało bardzo wiele działań: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, projekty eTwinning „I have the Right to... Children's Rights and their free time activities” oraz „Wielkanoc”, koło szachowe, turniej szachowy, warsztaty z kreatywnej edukacji dla klas 1 – 3, warsztaty o Portugalii. Zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych, imprez klasowych, barwnych przedstawień, wykładów prozdrowotnych, wyjazdów edukacyjnych do teatru i filharmonii. Dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych w Etno Jurze i kulinarnych w Przystani Leśniów. Brali także udział w wielu konkursach powiatowych i wojewódzkich, zdobywając miejsca na podium.
Uczestnicy projektu podziękowali Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Żarki, dyrektorowi szkoły i dyrektorom: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za wsparcie w realizacji projektu.
Koordynator- Agnieszka Ratman podkreśliła także obecność rodziców i dzieci na każdym etapie działań: „Bez Państwa pomocy i zaangażowania wiele działań nie odbyłoby się. Jesteście niezwykle ważnym ogniwem projektu i za to bardzo dziękujemy”.

Uczestnicy projektu to:
• Agnieszka Ratman – koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego;
• Joanna Gil – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
• Beata Maślankiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolne;j
• Anna Madejska – nauczyciel przyrody;
• Magdalena Surma – pedagog szkolny;
• Mariola Pasikowska – nauczyciel wychowania fizycznego;
• Marcin Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego;
• Przemysław Maślankiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego;
• Mateusz Gawroński – nauczyciel wychowania fizycznego.

Przy projekcie współpracowali także: Krzysztof Błaszczyk, Barbara Piskorska, Agnieszka Sojka i Anna Rafalska.